Nabízíme Vám možnost ekologické likvidace odpadů v moderní spalovně nebezpečných odpadů Sporten, a.s. v souladu se zákonem o odpadech.

Kontakt:

Miroslav Šikula

Tel.: 566 654 333
E-mail: sikula@kaestle.cz

Příjem odpadů: Tel. 566 654 345

Nabízíme Vám možnost ekologické likvidace odpadů v moderní spalovně nebezpečných odpadů a. s. Sporten v souladu se zákonem o odpadech. Spalovna DAM-7 je určena pro spalování průmyslových, nemocničních a jiných nebezpečných i obyčejných odpadů vyjma odpadů s obsahem vysoce stabilních organických látek s obsahem chloru (např. PCB). Jedná se o spalovnu s kontinuelním provozem, tj. kontinuelním zakládáním a odpopelňováním. Tuhý odpad je do pece dávkován pomocí hydraulicky ovládaného automatického podavače. Spalovací vzduch v pyrolýzní komoře je rozveden řadou trysek, tím dochází k jeho rovnoměrnému rozdělení. Množství přiváděného vzduchu je kontrolováno a regulováno. Teplota ve spalovací komoře se udržuje v rozmezí 800 - 1000°C. Odpopelňování probíhá nepřetržitě, popel vynášený dopravníkem do kontejneru je zchlazený, vlhký a nepráší.

Pyrolýzní plyn ze spalovací pece odchází do dopalovací komory se dvěma pomocnými hořáky. Teplota v dopalovací komoře se pohybuje v rozsahu 850 - 1200°C. Na výstupu spalin z dopalovací komory je umístěna kyslíková sonda, která umožňuje kontrolu obsahu kyslíku ve spalinách a automatické ovládání přívodu sekundárního vzduchu. Dále spaliny vstupují do parního kotle. Po výstupu z kotle se do proudu spalin dávkuje hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3) v práškové formě. Tím dochází k chemické reakci s kyselými složkami spalin. Dokonalé promísení NaHCO3 se spalinami zaručuje aparát kontraktor. Z kontraktoru vstupují spaliny do 4D filtru s keramickými filtračními elementy. Tato technologie integruje 4 procesy čištění spalin v jednom. První fáze je filtrace TZL. Druhou fází je neutralizace kyselých složek ve spalinách jako jsou SO2, HCl a HF. Třetí a zároveň nejpodstatnější fází je katalytická destrukce dioxinů a furanů (PCDD/F). Čtvrtá fáze využívá selektivní katalytickou redukci NOx. Spaliny vycházející z 4D filtrů prochází chladičem spalin a vstupují do protiproudé absorpční kolony, která je řešena jako dvoustupňový systém čištění spalin. V prvním pracím okruhu dochází díky řízenému pH 2-5 k intenzivnímu odstraňování těžkých kovů. Jako promývací roztok je použita čistá voda. Ve druhém pracím okruhu pH 7-10 je dávkován 25% NaOH. Díky nízké teplotě spalin tu dochází také k velmi dobrému odstraňování rtuti, která kondenzuje do fáze kapalné. Dále spaliny odcházejí přes odlučovač kapek do komína.

Dokumenty ke stažení:

  1. Podmínky pro dodávku (PDF; 126 kB)
  2. Průvodní list dodávky (PDF; 136 kB)
  3. Informační tabule (PDF; 118 kB)
  4. Souhlas k provozu zařízení (PDF; 1,0 MB)
  5. Seznam odpadů, které lze přijímat do zařízení (PDF; 3,0 MB)

(V případě, že vám dokumenty nejdou otevřít,použijte, prosím, prohlížeč Mozilla Firefox)